OSIGURANJE

Životno osiguranje

Šta sve treba da znate o životnom osiguranju

Šta je životno osiguranje?

Polisa životnog osiguranja jedna je od važnijih i, verovatno, jedna od najodgovornijih odluka  koje ćete doneti u životu. Radi se o planiranju vašeg i života vaše porodice. 

Prednost životnog osiguranja ogleda se u tome što vama i vašoj porodici pruža finansijsku sigurnost za slučaj  najtežih životnih scenarija.

Jednostavno rečeno, polisa životnog osiguranja podrazumeva samo dva osigurana slučaja. Prvi je smrt korisnika polise, a drugi je doživljenje isteka ugovora. Ovo predstavlja suštinu svake polise životnog osiguranja. Naime, ako se klijentu u toku ugovora desi ono najgore, osiguravajuća kuća će isplatiti garantovanu  osiguranu sumu osobama koje je klijent naveo kao korisnike polise ili zakonskim naslednicima, a u slučaju kada klijent doživi istek polise, osiguravajuća kuća će mu isplatiti garantovanu osiguranu sumu, uvećanu za dobit nastalu u toku trajanja polise. 

Pored ovog najgoreg scenarija koji može da nam se desi u životu, svesni smo činjenice da postoje i druge nepredviđene situacije koje nosi život. Iz tog razloga, uz polisu životnog osiguranja moguće je ugovoriti i određena dopunska osiguranja.

Razlika između štednje u banci i štednje putem polise Ž.O.

Ko i kako može ugovoriti polisu životnog osiguranja?

Da biste ušli u program životnog osiguranja, morate da ispunite određene uslove, pre svega  zdravstvene. Šta bi to značilo? Ako ste potpuno zdravi, nema problema – popunićete samo zdravstveni upitnik, kojim to potvrđujete. Ako niste potpuno zdravi, u program životnog osiguranja možete ući pod posebnim uslovima, o čemu odlučuju lekari cenzori osiguravajuće kuće. Postoje, međutim, i polise životnog osiguranja kod kojih zdravstveno stanje nije uslov, što, samim tim, utiče i na visinu osigurane sume.

Starosno ograničenje odnosi se na početak i završetak važenja polise. U tom smislu, u program životnog osiguranja mogu da uđu sva lica od 0 do 75 godina, s tim da završetak polise mora biti u 75. godini života.

Za maloletna lica ugovarač polise mora biti punoletan, uz obaveznu saglasnost roditelja ili staratelja.

Procedura prijema u životno osiguranje

Polisa se ugovara prilikom razgovora sa zastupnikom osiguravajuće kuće. Tada se pravi predugovor u kojem su jasno naznačeni svi elementi ugovora. Kada se jasno definišu sve stavke buduće polise (zdravstveni upitnik, godine starosti klijenta, zanimanje klijenta, godišnja premija, dinamika plaćanja i trajanje ugovora, eventualna dopunska osiguranja), predugovor se uplaćuje i zajedno sa pratećom dokumentacijom šalje u osiguravajuću kuću, gde cenzori donose konačnu odluku o prijemu u osiguranje. U slučaju da nema prepreka da se pristupi osiguranju, korisnik na kućnu adresu dobija polisu Ž.O, koja je u potpunosti ista kao i predugovor.

U slučaju da cenzori na osnovu pojedinih podataka donesu odluku o nekoj promeni predugovora, o tome moraju obavestiti klijenta u roku od 8 dana. Ako klijent ne prihvata nove uslove, novac koji je uplaćen se vraća klijentu, što samim tim znači da nije primljen u program životnog osiguranja.

Kako obezbediti penziju kroz polisu životnog osiguranja?

Već smo objasnili da je Ž.O. poseban način štednje. O tome šta će uraditi sa ušteđenim novcem kada istekne ugovor, naravno, odlučuje sam korisnik polise. Opcije koje nudi osiguravajuća kuća su da se novac u celosti isplati  na račun, ili da se isplaćuje kao penzija. Penzija se u ovom slučaju zove renta. Renta, za razluku od penzije, predstavlja pravni dokument u kojem se jedna strana (osiguravajuća kuća) obavezuje da će u određenom periodu isplaćivati dogovoreni iznos u korist druge osobe. Prema tome, ovaj iznos je ugovorom zagarantovan i niko ne može da ga smanjuje. Visinu ove sume određuje novčani iznos koji se nalazi na računu klijenta i dužina ugovorenog perioda isplaćivanja rente.

Zamislimo da korisnik iz primera u gornjoj tabeli u momentu isteka polise ima 55 godina i da je odlučio da mu se novac koji je uštedeo  sledećih 10 godina isplaćuje u vidu mesečne rente,  njegova penzija-renta iznosila bi 191 evro.

Kako kroz polisu životnog osiguranja obezbediti zdravstvenu zaštitu?

Dopunska osiguranja koja se kao opcija nude prilikom ugovaranja polise ž.o. nemaju štedni karakter (što znači da se isplaćuju samo kada se desi osigurani slučaj), a imaju ulogu da  pruže finansijsku pomoć u određenim teškim situacijama, kao što su teže bolesti, hirurške intervencije, posledice nesrećnog slučaja i maligne bolesti. Postoje i dopunska osiguranja koja omogućavaju lečenje u inostranstvu. Moguće ih je dodatno isključiti i uključiti u toku trajanja ugovora o životnom osiguranju, s tim da se to radi isključivo jednom godišnje, u periodu skadence.

Nemojte da vas zbuni to što osiguravajuće kuće rođendan vaše polise zovu skadenca, jer, radi se o ozbiljnim institucijama, koje obožavaju ovakve izraze. Radi lakšeg shvatanja, objasnićemo vam o kojem periodu se radi. Recimo da ste polisu napravili 01. 03. 2009. godine. Period u kojem možete vršiti izmene je februar mesec svake naredne godine. Zato vodite računa o rođendanu vaše polise. 

Moramo naglasiti da postoji polisa ž.o. koja podrazumeva zaštitu od 20 bolesti.  Pri tom, ta polisa automatski štiti  i decu korisnika polise (starosti od 3 do 18 godina).

U svakom slučaju, zastupnik osiguravajuće kuće je dužan da vas upozna sa elementima svakog dopunskog osiguranja.

OVO JE VAŽNO!

Polisu životnog osiguranja mogu da imaju samo odgovorne i organizovane osobe. Ako nemate ove dve osobine, ovo nije za vas.

Ljudi se plaše onoga što ne razumeju, zato polisu Ž.O. prvo morate shvatiti, pa je tek onda napraviti.

Polisu životnog osiguranja nemojte praviti da biste učinili uslugu nekom svom prijatelju, koji se tek zaposlio u osiguravajućoj kući. U pitanju je vaša polisa, zato razgovarajte sa iskusnim profesionalcem! 

Ako u prve dve godine prestanete da uplaćujete premiju polise Ž.O., izgubećete novac koji ste do tada uplatili.

Ako prekinete da uplaćujete nakon prve dve godine, pružaju vam se dve mogućnosti:

  1. da redukujete – kapitalizujete vašu polisu, što znači da više niste u obavezi da plaćate polisu, ali ste i dalje životno osigurani na redukovani iznos, a ne na ranije ugovorenu osiguranu sumu. Ako ste imali dopunska osiguranja, ona više nisu aktivna.
  2. Da otkupite polisu, što znači da će vam novac biti isplaćen u valuti u kojoj ste uplaćivali polisu. Prilikom pravljenja polise dobićete tabelu u kojoj su jasno naznačene otkupne i redukovane vrednosti za svaku godinu trajanja ugovora.
    U slučaju da ste kasnili sa uplatama, a želite da nastavite sa plaćanjem polise, morate platiti sve zaostale rate.