Štednja kroz investiranje

Unit linked polisa životnog osiguranja

Šta sve treba da znate o unit linked polisama životnog osiguranja

Infografika - Šta je unit linked polisa osiguranja

Zašto unit linked polisa životnog osiguranja?

O polisama životnog osiguranja već smo pisali. Prednost ovakvog vida štednje je, pre svega, sigurnost naše porodice u najgorim životnim situacijama.

Međutim, pojedini klijenti nisu zadovoljni prinosom koji ostvaruju ove polise. Iako je godišnja dobit kod osiguravajućih kuća veća nego kod štednje po viđenju, što bi za većinu polisa životnog osiguranja bio odgovarajući ekvivalent, ako upoređujemo bankarske kamate sa prinosom polisa, za neke od klijenata, kao što smo već rekli, to nije dovoljno.

Ne ulazeći u raspravu o tome da li su ovakvi stavovi klijenata opravdani, moramo reći da  osiguravajuće kuće sa druge strane moraju da garantuju osiguranu sumu kojom štite klijenta. Garantovati osiguranu sumu i uz to pripisati određenu dobit klijentima nije lak posao, pogotovo kada imamo u vidu da su osiguravajuće kuće zakonski limitirane u pogledu toga gde mogu da ulažu kapital.

Šta ako je klijent uplatio nekoliko mesečnih rata životnog osiguranja, a, na žalost, desio se najgori scenario koji osigurava polisa životnog osiguranja? Da bi udovoljili zahtevu klijenata i omogućili veći prinos kod polise životnog osiguranja, osiguravajuće kuće su klijentima ponudile unit linked polise životnog osiguranja.

Program životnog osiguranja, gde se novac koji je namenjen štednji ulaže u investicione fondove, naziva se UNIT LINKED program životnog osiguranja.

Prilikom svake naše uplate odvaja se određeni procenat za pokriće rizika smrti (garantovana
osigurana suma) i administrativne troškove, a ostatak sume se pretvara u investicione jedinice.

Znači, zaštita porodice, kao osnovni motiv zbog kojeg se klijenti opredeljuju za polise životnog osiguranja, sadržan je i u unit linked polisama, dok se ulaganjem štednog dela novca u investicione fondove postiže veća dobit.

Kod ovih polisa klijent sam preuzima rizik ulaganja novca namenjenog za štednju.

Naravno, stručni tim investicionih fondova u koje se novac klijenta uplaćuje svojom stručnošću čini sve da se taj rizik svede na minimum.

U razvijenim zemljama U.L. polise dominiraju na tržištu životnih osiguranja.

Sličnosti i razlike između klasične i unit linked polise životnog osiguranja

Kao i kod polisa klasičnog životnog osiguranja, unit linked polise podrazumevaju dva osigurana slučaja – smrt klijenta za vreme trajanja ugovora i doživljenje isteka ugovora.

Polisu mogu ugovoriti lica starosti od 14 do 65 godina, s tim da istek ugovora može biti najkasnije u 75. godini starosti klijenta. Trajanje ugovora od 10 do 25 godina. Uz unit linked polisu životnog osiguranja moguće je ugovoriti sva dopunska osiguranja, sem dopunskog osiguranja lečenja u inostranstvu (best doctors).

Iako na prvi pogled ne vidimo razlike unit linked polisa u odnosu na klasične polise ž.o, one su zaista značajne:

 1. Kod klasične polise ž.o. osiguravajuća kuća na osnovu određenih parametara određuje garantovanu osiguranu sumu. Garantovana osigurana suma predstavlja iznos koji je osiguravajuća kuća dužna da isplati u slučaju smrti osiguranika ili kod doživljenja isteka ugovora (uvećan za ostvarenu dobit).
 2. Kod unit linked polisa garantovanu osiguranu sumu za slučaj smrti određuje sam klijent, dok se vrednost koja će biti isplaćena po okončanju ugovora ne može unapred definisati i zavisi od vrednosti investicionih jedinica u tom momentu.
  Minimalna suma na koju možemo da se osiguramo za slučaj smrti kod U.L. polisa je
  125.000 dinara, a maksimalna iznosi zbir premija koje planiramo da uplatimo.

PRIMER

Planirali smo da 10 godina uplaćujemo godišnje po 50 000 dinara.

Minimalna osigurana suma koju možemo da ugovorimo za osiguranje života  iznosi 125.000 dinara, a maksimalna 500.000 dinara (10 x 50.000).

 1. U slučaju smrti osiguranika postoje dva scenarija:

  1. Porodici klijenta isplaćuje se osigurana suma uvećana za 5% ukupno ugorenih premija. Ako je premija (suma koju smo odlučili godišnje da uplaćujemo) 50.000 din u trajanju 10 godina, ukupna premija iznosi 10 x 50.000 = 500.000, 500.000 x 5%  25000.

   Prema tome, porodici osiguranika bi u slučaju najgoreg scenarija bila isplaćena  osigurana suma koju je odredio klijent prilikom sklapanja ugovora + 25000 dinara.

   Ovaj scenario se isplaćuje ukoliko trenutna vrednost investicionih jedinica ne  prelazi vrednost osigurane sume uvećane za 5% ugovorenih premija.

  2. U slučaju da je trenutna vrednost investicionih jedinica veća, porodici se isplaćuje vrednost investicionih jedinica. U svakom slučaju, isplaćuje se veća suma.
 1. Kod doživljenja ugovora o osiguranju klijentu se isplaćuje trenutna vrednost investicionih jedinica umanjena za porez na dobit. Vrednost novca koja će se isplatiti ne može biti unapred definisana statistički   kao kod klasične polise ž.o. (zbog nepredvidljivosti berzanskog poslovanja), već je očekivana. Očekivani prinos na uložena sredstva, statistički gledano, kreće se od 2,5% do 7,5% na godišnjem nivou, što predstavlja značajno veći prinos nego kod klasičnih polisa ž.o.

PRIMER

Pristupna starost36 godina
Trajanje ugovora20 godina
Polženski
Godišnja premija60.000,00 dinara
Plaćanje5.000,00 dinara mesečno
Za vreme trajanja ugovora klijent bi ukupno uplatio 1,200.000,00 dinaraZa vreme trajanja ugovora klijent bi ukupno uplatio 1200.000 dinaraZa vreme trajanja ugovora klijent bi ukupno uplatio 1200.000 dinara
Garantovana osigurana za slučaj smrti125.000,00 dinara
Očekivani prinos po okončanju ugovora
FondUkupna sumaPrinos
OPTIMISTIČNI 7,50%2,126.056,00 dinara+926.065,00 dinara
REALISTIČNI 5,00%1,638.270,00 dinara+438.270,00 dinara
PESIMISTIČNI 2,50%1,275.086,00 dinara+75.086,00 dinara

OVO JE VAŽNO!

Ako u prve dve godine prestanete da plaćate ugovorene obaveze, izgubićete novac.

Ako se taj prekid desi nakon dve godine, moguća je reaktivacija ugovora u saradnji sa osiguravajućom kućom, i podrazumeva samo nastavak plaćanja ugovorenih obaveza. bez obaveze pokrivanja zaostalih uplata.

Unit linked polisu moguće je ugovoriti i bez lekarskog upitnika. U tom slučaju osigurana suma ne može biti veća od 125.000,00 dinara i nije moguće ugovoriti dopunska osiguranja. 

Unit linked polisa se plaća u dinarima. Ugovorena obaveza se ne menja tokom trajanja ugovora.

To što se  novac namenjen štednji istovremeno ulaže u pet različitih investicionih fondova  (preraspodela, odnosno,  diversifikacija rizika) čini naše ulaganje znatno sigurnijim.

 

NAŠI PARTNERI