ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunska osiguranja

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i hirurške intervencije

Zašto ugovoriti dopunska osiguranja od nesrećnog slučaja i hirurške intervencije?

Važno je na početku napomenuti da ova dopunska osiguranja nemaju štedni karakter, već zaštitni.

Ako nam se desi nesrećni slučaj ili se javi potreba za hiruškom intervencijom, to će nas na određeno vreme udaljiti sa posla, što nam stvara određene finansijske probleme. Bez obzira da li se radi o umanjenoj plati ili troškovima rehabilitacije, novac će nam biti potreban. Cilj ovih dopunskih osiguranja je pružanje  finansijske  pomoći  u ovakvim trenucima.

Šta je nesrećni slučaj?

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje klijenta nezavisni događaj koji za posledicu ima smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Prilikom ugovaranja ovog dopunskog osiguranja obavezno pročitajte posebne uslove iz kojih ćete saznati koji su to događaji koji se smatraju nesrećnim slučajem, a koji to nisu.

Zastupnik je takođe dužan da vam na uvid da i tabelu invaliditeta, koja je sastavni deo ugovora i u kojoj su tano navedeni procenti kod pojedinačnih povreda.

Šta pokriva osiguranje od hirurških intervencija?

Osiguranje od hirurških intervencija pokriva svaku hiruršku intervenciju koja je obavljena kao posledica bolesti ili nezgode u toku trajanja osiguravajućeg pokrića, a koja nije bila indikovana pre njegovog početka.

Prilikom ugovaranja ovog dopunskog osiguranja obavezno pročitajte posebne uslove iz kojih ćete saznati koje su to intervencije i postotak koji se isplaćuje shodno vrsti intervencije.

Ko i kako može ugovoriti dopunska osiguranja?

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja mogu ugovoriti osobe starosti od 0 do 74 godine.

Osiguranje od hirurških intervencija mogu ugovoriti osobe starosti od 14 do 74 godine.

Oba osiguranja mogu ugovoriti i strani državljani.

Ne mogu ga ugovoriti samo ona lica koja bi zbog ozbiljnosti svoje bolesti  bila odbijena za prijem u osiguranje.

Sportisti i lica koja se bave rizičnim zanimanjima mogu ugovoriti ova osiguranja pod posebnim uslovima.

Primer

Primer: Muška osoba stara 32 godine, koja je ugovorila individualnu polisu u kojoj je ugovoreno životno osiguranje u iznosu od 10.000 evra, hirurške intervencije u iznosu od 10.000 evra i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja na iznos od 18.000 evra.

  1. Osiguranik se slučajno oklizne, nezgodno padne i pri padu slomi ručni palac, sa posledicom delimične pokretljivosti palca – osiguranje bi mu isplatilo 900 evra;
  2. U drugom primeru ista osoba je imala hitnu operaciju usled napada slepog creva  – osiguranje bi isplatilo do 3000 evra.
Procena štete vrši se nakon završenog lečenja, a na osnovu priložene zdravstvene dokumentacije. Na osnovu dokumentacije lekari cenzori osiguravajuće kuće vrše procenu visine naknade.
 
Ovakva polisa mesečno košta kao 8 kafa u kafiću.

OVO JE VAŽNO!

KARENCA kod hirurških intervencija iznosi 90 dana, osim ako je hirurška intervencija nastala kao posledica nesrećnog slučaja. 

Kod posledica nesrećnog slučaja ne postoji karenca.

Kolektivno osiguranje

Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja namenjeno je poslodavcima. Na ovaj način poslodavci mogu da osiguraju svoje zaposlene i istovremeno da zaštite sebe od neplaniranih troškova. Cena ovakve polise je zaista niska. 

Trenutno je ova polisa dobrovoljna, ali se radi na izradi zakona kojim će postati obavezna.