dobrovoljno ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Šta sve treba da znate o individualnom dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Individualno DZO

DZO može da se zaključi pojedinačno, tako da veliki broj onih koji još nisu zasnovali porodicu ili studiraju nisu uskraćeni za ovaj vid zdravstvenog osigranja.

Ugovori vezani za DZO  traju godinu dana, nakon čega se obnavljaju. Iako su pokrića DZO izražena u evrima, važno je napomenuti da se DZO plaća u dinarima, i to po srednjem kursu dinara na dan uplate. Dinamiku plaćanja, koja može biti mesečna, kvartalna, polugodišnja ili godišnja, birate sami.

Prilikom ugovaranja ponude za DZO obavezno je popunjavanje zdravstvenog upitnika. Lekarski pregled je obavezan kod korisnika starijih od 50 godina i u slučajevima kada lekari cenzori u osiguravajućoj kući tako procene.

Karenca kod individualnog DZO je 2 meseca. Izuzetak su trudnice kod kojih se karenca razlikuje, a traje 6 meseci. Karenca se primenjuje prilikom prvog ugovaranja DZO ili ako je prošlo više od 30 dana od isteka prethodnog ugovora.

Naravno, karenca se ne primenjuje ukoliko nastupi nesrećni slučaj (nezgoda), kod hirurških intervencija koje su posledica nesrećnog slučaja, bolesti ili povrede koja bez neposredne medicinske pomoći može dovesti do životne ugroženosti osiguranog lica.

Polisa DZO pokriva: pregled kod lekara, laboratoriju i  dijagnostiku, davanje terapije, a u hitnim  slučajevima sanitetsko vozilo, previjanje, kućne posete, razgovore sa psihologom, hitnu stomatologiju.. 

Moguće je, naravno, ugovoriti i dopunska pokrića.

Ova polisa nije skupa, i za mesečni iznos, koji je jednak ceni od 9 kafa u kafiću, pruža mnogo.

OVO JE VAŽNO!

Pre donošenja odluke treba da se upoznate sa paketima DZO koje pruža osiguravajuća kuća kojoj ste poverili svoje zdravlje. 

Prilikom razgovora sa zastupnikom osiguravajuće kuće obavezno se raspitajte u kojim slučajevima ovo osiguranje ne pokriva troškove i pročitajte dokument „Posebni uslovi“, koji je svaki zastupnik u obavezi da vam da na uvid. 

Raspitajte se o iskustvima korisnika i koje lekarske ordinacije u blizini vašeg stanovanja imaju ugovore o pružanju lekarskih usluga sa osiguravajučim kućama. 

Sagledajte svoje mogućnosti i na kraju ugovorite polisu.